LEEFTIJDSCONTROLE


Met het sluiten van dit venster bevestig je dat je 18 jaar of ouder bent.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons aanbod, nieuwigheden en promoties.
Logo
Winkelwagen   0

Algemene Gebruiks- en Aankoopvoorwaarden

1. INLEIDING

Huidig document (en elk hierna vermeld document) bepaalt de Algemene Gebruiksvoorwaarden van deze website (www.hooch.be.com) alsook de Algemene Aankoopvoorwaarden van producten via dit laatste (hierna: de «Voorwaarden»).

U dient aandachtig deze Algemene Voorwaarden te lezen, ons Cookiebeleid en ons Privacybeleid (hierna: het « Gegevensbeschermingsbeleid ») vooraleer deze site te gebruiken. Door deze site te gebruiken of daarop een bestelling te plaatsen,
aanvaardt U gebonden te zijn door deze Algemene Voorwaarden en door ons Gegevensbeschermingsbeleid. Bijgevolg, indien U het geheel van de

Algemene Voorwaarden en het Gegevensbeschermingsbeleid niet aanvaardt, verzoeken wij U deze site niet te gebruiken.

Deze Algemene Voorwaarden kunnen het voorwerp uitmaken van wijzigingen. U dient ze dus regelmatig te raadplegen, aangezien de toepasselijke Algemene Voorwaarden deze zijn welke gelden op het ogenblik van het gebruik van deze site of van het afsluiten van de Overeenkomst (zoals hieronder beschreven).

Voor elke vraag met betrekking tot de Algemene Voorwaarden of het Gegevensbeschermingsbeleid, wordt U verzocht ons te contacteren door het
daartoe bestemd formulier in te vullen.

De uitvoering van de Overeenkomst (zoals hieronder beschreven) kan, naar keuze, in één van de voor de Voorwaarden beschikbare talen op deze site.

2. ONZE GEGEVENS

De verkoop van producten via deze site vindt plaats door PP Drinks bvba, een vennootschap naar Belgisch recht, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0692.577.426, BTW nummer BE 0692 577 426, met zetel te 3800 Sint-Truiden (België),Grote Markt 21.

Om ons te contacteren :

Tel: 011 766 110

E-mail: peter@ppdrinks.be

3. UW GEGEVENS EN UW BEZOEKEN OP DE WEBSITE

De informatie of persoonlijke gegevens die U ons meedeelt zullen behandeld worden op basis van het Gegevensbeschermingsbeleid. Door deze site te gebruiken, geeft U uw akkoord om deze informaties en gegevens te verwerken en U verklaart

dat het geheel van de verschafte informaties of gegevens waarachtig en juist is.

4. GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE

Door deze site te gebruiken en door hierop bestellingen te plaatsen verbindt U zich ertoe :

(i) Deze site enkel te gebruiken teneinde raadplegingen te doen of juridisch geldige bestellingen te plaatsen.

(ii) Geen valse of frauduleuze bestellingen te plaatsen. Indien redelijkerwijs kan geacht worden dat dergelijke bestelling werd geplaatst, dan zijn wij gerechtigd deze te annuleren en de bevoegde overheden hiervan in te lichten.

(iii) Ons Uw elektronisch adres mede te delen, uw postadres en/of andere correcte en juiste gegevens. U geeft ons ook de toelating om deze gegevens te gebruiken teneinde U desgevallend te kunnen contacteren (zie ons Privacy beleid).

U zult geen bestelling kunnen plaatsen indien U ons niet alle vereiste gegevens meedeelt.
(iiii) Door op deze site een bestelling te plaatsen, bevestigt U ouder te zijn dan 18 jaar en dat U over de juridische bekwaamheid beschikt om overeenkomsten af te sluiten.

5. BESCHIKBAARHEID VAN DE DIENSTEN

De leveringsdienst voor de voorgestelde producten op deze site is enkel in België en Nederland beschikbaar en leverbaar conform de Belgische en Europese regelgeving mbt alcoholverkoop.

6. VALIDERING VAN HET CONTRACT

De informatie vermeld in de huidige Algemene Voorwaarden en de op deze site vermelde gegevens maken geen verkoopaanbod uit doch een uitnodiging tot onderhandeling. Zolang wij uitdrukkelijk uw bestelling niet aanvaard hebben, zal er tussen U en ons geen overeenkomst afgesloten zijn met betrekking tot de producten. Indien uw bestelling niet aanvaard wordt en dat het bedrag ervan reeds gedebiteerd werd, zult U integraal terugbetaling ontvangen. Om een bestelling te plaatsen, dient U de online aankoop procedure te volgen en te klikken op «Betaling goedkeuren». Daaropvolgend zult U een email ontvangen waarbij de ontvangst van uw

bestelling wordt bevestigd (« Orderbevestiging »). Bij de beëindiging van het aankoopproces zult U verzocht worden te betalen voor Uw bestelling. Indien de betaling lukt, dan ontvangt U de orderbevestiging per e-mail.

Noteer dat de Orderbevestiging niet betekent dat uw bestelling werd aanvaard. Uw bestelling maakt inderdaad een aanbod uit dat U ons voorlegt met het oog op de aankoop van één of meerdere producten. Alle bestellingen zijn onderworpen aan
onze aanvaarding, waarvan U als geregistreerde gebruiker geïnformeerd zult worden via e-mail waarin bevestigd wordt dat de bestelling is verzonden

(“ Verzendingsbevestiging”). Enkel de producten voorwerp van de
Verzendingsbevestiging zullen het voorwerp van de Overeenkomst uitmaken. Wij zullen niet gehouden zijn enig ander product te leveren dat niet het

voorwerp uitmaakte van een bestelling totdat wij U de verzending van de bestelling bevestigen in een Verzendingsbevestiging.

7. BESCHIKBAARHEID VAN DE PRODUCTEN

Alle bestellingen van producten zijn afhankelijk van hun beschikbaarheid. In deze zin en in geval van toelevering moeilijkheid, of indien de producten niet meer in stock zijn, behouden wij ons het recht voor om U te informeren omtrent de mogelijkheid vervangingsproducten te bestellen van gelijke of hogere kwaliteit of waarde. Indien U deze vervangingsproducten niet wenst te bestellen, dan zullen wij elk eventueel gestort bedrag terugbetalen.

8. WEIGERING EEN BESTELLING TE BEHANDELEN

Wij behouden ons het recht voor om op elk ogenblik elk product van deze site in te trekken en elke daarop voorkomende inhoud of informatie te vervangen of te wijzigen. Alhoewel wij steeds alles in het werk stellen om gevolg te geven aan alle bestellingen, kunnen zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen die ons verplichten de behandeling van een bestelling te weigeren nadat wij U Orderbevestiging hebben verstuurd. Wij behouden ons dit recht op elke ogenblik voor.  Wij zullen ten overstaan van U of een derde niet aansprakelijk zijn uit hoofde van onze beslissing een product van onze site in te trekken, van onze beslissing eender welke inhoud of informatie voorkomende op deze site te vervangen of te wijzigen of van onze weigering een bestelling te behandelen na Orderbevestiging verstuurd te hebben.

9. LEVERING

Onder voorbehoud van bovenvermeld artikel 7 met betrekking tot de beschikbaarheid der producten, en behoudens uitzonderlijke omstandigheden, doen wij er alles aan om uw bestelling van het product of de producten bedoeld in elke Verzendingsbevestiging uit te voeren voor de leveringsdatum opgegeven in bedoelde Verzendingsbevestiging, of, indien geen enkele leveringsdatum bepaald is, binnen de geschatte termijn die aangeduid wordt op het ogenblik van de

keuze van de leveringsmethode en, in elk geval, binnen een maximumtermijn van 30 dagen te rekenen vanaf de datum van de Orderbevestiging.

Vertragingen kunnen zich evenwel voordoen om redenen die liggen aan de personalisatie van producten, onvoorziene omstandigheden of het leveringsgebied.

Indien wij om eender welke reden niet in staat zijn de leveringsdatum na te komen, zullen wij U hiervan informeren en U voorstellen hetzij het aankoopproces verder te zetten met een nieuwe leveringsdatum, hetzij uw bestelling te annuleren en U de totaliteit terugbetalen van het bedrag dat U betaalde. De virtuele Hooch Gift Card zal geleverd worden op de datum die U zult opgegeven hebben bij het plaatsen van uw bestelling. Wil rekening houden met het feit dat geen levering aan woonplaats wordt uitgevoerd op zaterdag of zondag of Belgische feestdag met uitzondering van de virtuele Hooch Gift Card die geleverd zal worden op de datum opgegeven bij uw bestelling.

Met het oog op de onderhavige Voorwaarden, zal de «levering » als uitgevoerd beschouwd worden of de bestelling zal beschouwd worden als zijnde «geleverd » op het ogenblik dat U, of een derde die U aangewezen zult hebben, het materieel bezit verwerft van de producten, hetgeen zich zal materialiseren door de ondertekening van het ontvangstbewijs van de bestelling op het overeengekomen leveringsadres. De levering van de virtuele Hooch Gift Card zal beschouwd worden als zijnde uitgevoerd conform de Algemene Voorwaarden die de Hooch Gift Card beheren en in elk geval op de leveringsdatum van de virtuele kaart naar het e-mailadres dat U ons hebt medegedeeld.

10. SHOP DELIVERY

Indien U beslist Uw bestelling af te halen in onze winkel dan kan Uw bestelling in principe geleverd worden voor de termijnen bepaald op onze website.

Wanneer de winkel Uw bestelling ten laste neemt via de dienst “Shop Delivery” en dat deze beschikbaar is, dan zullen wij U contacteren teneinde U daarvan te informeren. U kan alsdan Uw bestelling afhalen, hetzij in persoon ( door het
bestelnummer vóór te leggen en een identiteitsbewijs) hetzij via een derde die U te dien einde zult aangeduid hebben. In dat geval zal deze laatste het bestelnummer en een identiteitsbewijs moeten voorleggen.

Aangezien het hier een verkoop op afstand betreft zijn deze Voorwaarden op U van toepassing indien de aankoop van producten verricht wordt via de dienst “Shop Delivery”, zonder afbreuk te doen aan eender welke toepasselijke wetgeving.

11.ONMOGELIJKHEID TE LEVEREN

In geval van onmogelijkheid om uw bestelling te leveren, zullen wij pogen een beveiligde plaats te vinden om deze achter te laten. Indien wij geen beveiligde plaats vinden, zal uw bestelling terugkeren naar onze opslagplaats. Wij zullen ook een bericht achterlaten dat U de plaats aangeeft waar uw bestelling zich bevindt en de te volgen weg om over te gaan tot een nieuwe levering. Indien U zich niet bevindt op de plaats van de levering op het overeengekomen ogenblik, dan verzoeken wij

U ons te contacteren teneinde de levering op een latere datum te organiseren.

Indien de bestelling nog steeds niet geleverd kon worden, om redenen die niet aan ons toe te schrijven zijn, na een termijn van 30 dagen volgende op de datum waarop uw bestelling beschikbaar was met het oog op de levering ervan, zullen wij aannemen dat U een einde wenst te stellen aan de Overeenkomst en deze zal beëindigd worden. Gevolg aan de beëindiging van de Overeenkomst, zullen wij U alle betaalde bedragen terugbetalen met inbegrip van de leveringskosten (met

uitzondering van de bijkomende kosten verbonden aan de keuze van een leveringswijze anders dan de door ons geboden gewone en minder dure leverings

wijze), dit binnen de kortst mogelijke termijn en, in elk geval, binnen een termijn van 14 dagen te rekenen vanaf het ogenblik dat de Overeenkomst als beëindigd beschouwd wordt. Wil rekening houden met het feit dat het ons toegelaten is U de eventuele bijkomende transportkosten verbonden aan de beëindiging van het Contract te factureren. Deze clausule is niet van toepassing op de virtuele Hooch Gift Card waarvan de levering geregeld wordt door de Algemene Voorwaarden van de Cadeaukaart en artikel 9 hierboven.

12. OVERDRACHT VAN DE RISICO’S EN VAN DE EIGENDOM DER PRODUCTEN

De risico’s verbonden aan het product vallen onder uw verantwoordelijkheid vanaf het ogenblik van de levering zoals bepaald in clausule 9 hierboven.

De eigendom van de producten gaat op U over op het ogenblik dat wij uw volledige betaling ontvangen van alle in dit verband verschuldigde bedragen met inbegrip van de leveringskosten, dan wel op het ogenblik van de levering (in de zin van de

bepalingen van clausule 9 hierboven) indien deze plaatsvond op een latere datum.

13. PRIJS EN BETALING

De prijs van de producten zal die zijn zoals op elk ogenblik aangeduid op onze site, behoudens ingeval van kennelijke vergissing. Vergissingen kunnen zich voordoen spijts al onze inspanningen ons ervan te verzekeren dat op de site aangeduide
prijzen juist zijn. Indien wij een vergissing ontdekken in de prijs van het product of van de producten die U bestelde, dan zullen wij U hiervan binnen de kortst mogelijke termijn informeren en wij zullen U voorstellen hetzij uw bestelling tegen de correcte

prijs te bevestigen, hetzij uw bestelling te annuleren. Indien wij U niet kunnen contacteren, zal de bestelling als geannuleerd beschouwd worden en wij zullen U de totaliteit van de betaalde bedragen terugbetalen.

Wij zijn er niet toe gehouden U een product tegen een onjuiste lagere prijs te verkopen (en dit zelfs nadat wij U de Verzendingsbevestiging verstuurd heb

ben), indien de vergissing in de prijs manifest en ondubbelzinnig is en indien U redelijkerwijs in staat was deze als een incorrecte prijs te identificeren.

De op onze site voorkomende prijzen zijn BTW inbegrepen met uitzondering van de leveringskosten,die bovenop zullen komen van het totaal te betalen bedrag, zoals gesteld in onze Aankoopgids-Leveringskosten.

De prijzen kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.

Evenwel zal geen enkele wijziging effect hebben op de bestellingen waarvoor reeds een Orderbevestiging werd verstuurd, met uitzondering van de hierboven beschreven gevallen. Indien U rechtstreeks online een bestelling plaatst, nadat U al de producten zult gekozen hebben die U wenst te kopen, zullen deze aan uw winkelmand toegevoegd worden. Nadien zullen wij uw bestelling verwerken en U zult uitgenodigd worden de betaling uit te voeren. Te dien einde zult U de verschillende stappen van het aankoopproces moeten volgen door telkens de noodzakelijke

informatie in te vullen of te verifiëren. Tijdens het aankoopproces hebt U altijd de mogelijkheid om de gegevens met betrekking tot uw bestelling te wijzigen vooraleer tot de betaling over te gaan. Het aankoopproces wordt uitgelegd in onze aankoopgids. Bovendien, indien U in ons systeem opgenomen werd als geregistreerde gebruiker, zijn alle gegevens met betrekking tot de door U

geplaatste bestellingen bij ons beschikbaar in de rubriek « Mijn account ».

U kunt de betaling uitvoeren met behulp van de volgende bankkaarten : Visa, Mastercard, Bancontact, alsook via overschrijving. Alternatief kunt U de

totaliteit of een deel van de prijs van uw bestelling regelen met een Hooch Gift Card of met een tegoedbon voor Hooch, uitgegeven door PP Drinks bvba.

Indien U een bestelling plaatst via “Shop Delivery” dan hebt U ook de

mogelijkheid om Uw bestelling aan de kassa te betalen in welk geval Uw betaling mogelijk is via elke betalingsmogelijkheid ter beschikking gesteld in de winkel.
Onze betalingsmogelijkheden in de winkel zijn: Bancontact, Visa, Mastercard, Maestro, Sodexo Pass, contant, Hooch Gift Card, tegoedbon uitgegeven door PP Drinks bvba. Wij kunnen enkel contante betalingen aanvaarden tot een maximum van 3000 euro, inclusief btw, omwille van de Belgische regelgeving mbt fraude.

De gegevens van uw kaart zullen gecodeerd worden teneinde elk niet toegelaten toegangsrisico te beperken. Eens uw bestelling geplaatst, zullen wij een verzoek tot pre-autorisatie via bankkaart formuleren teneinde ons ervan te verzekeren dat U
over voldoende fondsen beschikt om de transactie uit te voeren.

Het overeenstemmend bedrag zal van uw kaart afgenomen worden op het ogenblik dat U de bestelling bevestigd. Indien U de betaling uitvoert via een Hooch Gift Card of een tegoedbon voor België uitgegeven door PP Drinks bvba, dan zal de afname
plaatsvinden op het ogenblik dat wij de bestelling bevestigen.

Door op « Betaling goedkeuren » te klikken, bevestigt U dat de kredietkaart of bankkaart uw eigendom is of dat U de legitieme titularis bent van de Hooch Gift Card of de tegoedbon. De kredietkaarten zijn onderworpen aan geldigheidscontroles en aan een toelating van het organisme dat deze kaarten uitgeeft. Indien wij de

noodzakelijke betalingstoelating niet bekomen, zullen wij niet verantwoordelijk zijn voor de vertraging en/of het gebrek aan levering van de producten en zullen wij niet gehouden zijn met U een Overeenkomst aan te gaan.

Zakelijke bestellingen.
De eerste zakelijke bestelling dient steeds contant betaald te worden, voor of gelijktijdig met de levering te gebeuren.
Na goedkeuring van je credibiliteit kan er vanaf de tweede bestelling op rekening gekocht worden.
Indien je op rekening koopt dient het bedrag voldaan te zijn binnen de 14 dagen na ontvangst van de levering.
Indien de betaling niet tijdig voldaan is zullen volgende stappen ondernomen worden:
1ste herinnering dag 15: geen bijkomende kosten, betaaltermijn drie dagen na ontvangst 1ste herinnering.
2de herinnering dag 18: 5% administratieve kosten plus 1,75% rente op het totale factuurbedrag, betaaltermijn twee dagen na ontvangst 2de herinnering.
3de herinnering dag 20: 7,5% administratieve kosten plus 1,75% rente op het totale factuurbedrag, betaaltermijn twee dagen na ontvangst 3de herinnering.
Vanaf de 4de herinnering dag 31 zullen wij het dossier aan onze juridische dienst overmaken.
Je kan steeds het factuur betwisten binnen de drie dagen na ontvangst.
Alle kosten ten gevolge van laattijdige betaling zijn ten laste van de koper.
De bevoegde rechtbank kan je onderaan deze voorwaarden vinden.

14. ACCOUNT BETALING

De optie account betaling (hierna : « account betaling ») vergemakkelijkt het aankoopproces op deze site. Zij ontslaat U inderdaad van de verplichting

voor elke aankoop de gegevens aan te duiden met betrekking tot de verzending, de facturatie en de betaling. De optie account betaling is beschikbaar in

de rubriek « Zie winkelmand ». Om de optie account betaling te kunnen gebruiken,
dient U de gegevens met betrekking tot uw bankkaart te registreren. U zult tot deze registratie kunnen overgaan naar aanleiding van de betaling via één van de op deze site aanvaardt kaarten door te klikken op de optie « Gegevens van mijn

kaart registreren ». De hiernavolgende gegevens zullen geregistreerd worden : nummer en vervaldatum van de kaart, alsook de naam van de houder van de kaart, zoals dit op deze laatste vermeld wordt. Teneinde over te gaan tot de registratie van de gegevens van uw kaart met het oog op het gebruik van de optie account betaling, dient U het Privacybeleid en de toepasselijke Algemene Voorwaarden te aanvaarden. Door beroep te doen op het account betalingssysteem, aanvaardt U dat de betaling van de via dit systeem verrichte aankopen afgenomen wordt van de aan dit systeem verbonden bankkaart. In elk geval zal het gebruik van deze kaart geregeld worden door de schriftelijke voorwaarden overeengekomen tussen U en het organisme dat de kaart uitgeeft. U kunt in de rubriek « Mijn account » alle
gegevens van alle kaarten die U wenst, registreren. Hiertoe dient U minstens één betaling uit te voeren met elk van deze kaarten. Indien U de gegevens van verschillende kaarten wenst te registreren, zal de kaart waarvan de gegevens het meest recent geregistreerd werden, beschouwd worden als uw « Favoriete kaart » en het bedrag van de aankopen verricht volgens het account betaling systeem zal
automatisch van deze kaart gedebiteerd worden. Evenwel zal U uw Favoriete kaart kunnen wijzigen in de rubriek « Mijn account » voorkomende op deze site. Teneinde op het account systeem beroep te kunnen doen, volstaat het de knop « Account

betaling » aan te klikken zoals dit voorkomt op het winkelmandje. Dan zal een scherm zichtbaar worden waarin alle gegevens van levering, facturatie en betaling met betrekking tot uw aankoop zichtbaar worden. De gegevens voorkomende op dit scherm kunnen niet gewijzigd worden. Bijgevolg en indien gegevens niet correct zijn, gelieve uw aankoop niet te valideren. Om een aankoop met andere gegevens te verrichten, gelieve de optie account betaling niet te gebruiken.

U kunt uw Favoriete kaart verbonden aan de account betaling wijzigen in de rubriek « Mijn account » voorkomende op deze site.

De bepalingen van deze clausule zijn niet van toepassing op de aankoop van producten in de hoedanigheid van gastgebruiker.

15. AANKOOP VAN PRODUCTEN IN DE HOEDANIGHEID VAN GASTGEBRUIKER.

De site biedt U eveneens de mogelijkheid om producten aan te kopen in de hoedanigheid van gastgebruiker. Krachtens deze aankoop modaliteit, dient U slechts de noodzakelijke gegevens te verschaffen met het oog op de behandeling van uw be

stelling. Op het einde van het aankoopproces wordt U gevraagd U te registreren in de hoedanigheid van gebruiker of verder te gaan in de hoedanigheid van niet geregistreerde gebruiker.

16. BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE

Conform de vigerende wetgeving, is elke aankoop verricht op de website onderworpen aan de belasting over de toegevoegde waarde (BTW).
In dit opzicht en conform hoofdstuk I van titel V van de richtlijn 2006/112/EG van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, wordt de plaats van levering beschouwd als zich bevindende in de lidstaat waar de producten moeten worden geleverd en de toepasselijke BTW is deze geldende in elke Lidstaat waar de producten moeten geleverd worden conform de bestelbons. Conform de toepasselijke wetgeving in elk land kan

het mechanisme van “ reverse charge” (bedoeld in artikel 194 van de richtlijn 2006/112) toegepast worden op producten geleverd in bepaalde lidstaten van de Europese Unie indien de consument onderworpen is of moet worden aan BTW.

Indien dit het geval is, zullen wij de BTW niet inhouden, onder voorbehoud dat de bestemmeling ons waarborgt dat de BTW op de geleverde producten door

de consument in rekening zal gebracht worden volgens het mechanisme van de verlegging. Met betrekking tot de leveringen te verrichten in de Canarische Eilanden, Ceuta en Melilla, zullen deze van BTW vrijgesteld worden in toepassing van artikel 146 van bovenvermelde richtlijn en onderworpen aan de taksen en douanerechten overeenstemmend met de toepasselijke wetgeving.

Producten waarop accijnzen van toepassing zijn worden niet verstuurd buiten België. Al onze prijzen zijn inclusief Belgische accijnzen. U mag producten met accijnzen aankopen in onze winkel en transporteren buiten België mits toepassing van de geldende Belgische en/of lokale wetgeving. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het transport van goederen buiten België door U na het tot stand komen van de bestelling in de winkel.

17. OMRUIL – EN RETOURBELEID

17.1 Wettelijk herroepingsrecht.
Herroepingsrecht: U hebt het recht de Overeenkomst te herroepen binnen een termijn van 14 dagen zonder een reden op te geven, mits de producten niet geopend zijn. Geopende producten kunnen wegens de regels op accijnzen niet teruggenomen worden. Producten waarop de accijnzen niet van toepassing zijn worden wel teruggenomen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de datum waarop U of een derde ander dan een door U aangewezen transporteur zich aanbiedt als verwerver van het materieel bezit van de producten of, in het geval van meerdere producten die van eenzelfde bestelling deel uitmaken maar separaat worden geleverd, binnen de 14 dagen te rekenen vanaf de datum vanaf dewelke U of een derde ander dan de transporteur die U hebt aangewezen zich aanbiedt als verwerver van het materieel bezit van het laatste product. Om uw herroepingsrecht te doen gelden, kunt U ons informeren van Uw beslissing U uit de Overeenkomst terug te trekken door een ondubbelzinnige verklaring ( zoals een brief per post of

email) en deze ter kennis brengen van PP Drinks bvba, Grote Markt 21 3800 Sint-Truiden ( België), op het nummer 011 766 110, per email te richten naar

peter@ppdrinks.be, of door ons aan te schrijven via ons contactformulier U kunt het model herroepingsformulier in Bijlage gebruiken, al is dit niet verplicht.

De herroepingstermijn wordt nageleefd indien U uw brief waarbij U ons informeert van uw beslissing uw herroepingsrecht uit te oefenen, verstuurd wordt voor het verstrijken van deze herroepingstermijn.

Gevolgen van de herroeping Indien U beslist de Overeenkomst te herroepen, zullen wij U alle gestorte betalingen terugbetalen met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de bijkomende kosten verbonden aan een door U verkozen leveringsmethode anders dan de gewone en goedkoopste door ons aangeboden leveringsmethode) binnen de kortst mogelijke tijd en, in elk geval, binnen een termijn

van 14 dagen te rekenen vanaf het ogenblik dat wij van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, werden geïnformeerd. Wij zullen tot deze terugbetaling overgaan volgens dezelfde betaalmethode als deze die U gebruikt hebt voor de

initiële transactie behalve indien U uitdrukkelijk een andere betaalmethode aanvaardt. In elk geval, zal deze terugbetaling lastens Uzelf geen enkele kost meebrengen. Niettegenstaande het voorgaande, kunnen wij de terugbetaling uitstellen totdat wij de teruggestuurde producten hebben ontvangen of dat U ons het bewijs hebt gegeven van de terugzending van deze laatste, waarbij de meest recente datum wordt weerhouden.

Wij danken U de betreffende producten te retourneren door ze terug te zenden naar volgend adres:

Hooch t.a.v. Sales, Grote Markt 21, 3800 Sint-Truiden, België samen met een

outprint van de bestelbevestiging gehecht aan de Verzendingsbevestiging, of door ze af te geven in onze winkel, of door ze af te geven aan de transportdienst door ons georganiseerd of in een Drop off point met het vooruitbetaald retourticket dat wij U op Uw verzoek zullen hebben laten geworden of per e-mail sales@ppdrinks.be. Wil ze ons in elk geval binnen de kortst mogelijke termijn retourneren en, in elk geval, binnen een termijn van 14 dagen te rekenen vanaf de datum dat U ons informeerde van uw beslissing om U uit deze Overeenkomst terug te trekken. De termijn wordt nageleefd indien U ons de producten terugstuurt voor het verstrijken van de termijn van 14 dagen. De directe kosten opgelopen ten gevolge van de terugzending van de producten zijn ten uwe laste behalve in de gevallen waarin U deze producten afgeeft in onze winkel, wanneer U ze terugstuurt via een door ons georganiseerde transportdienst of afgeeft aan een Drop Off point. Vergeet niet om een outprint voor te leggen van de bestelbevestiging gehecht aan de Verzendingsbevestiging, samen met de geretourneerde producten. U loopt enkel verantwoordelijkheid op met betrekking tot de waardevermindering van de producten volgende uit manipulaties andere dan deze die noodzakelijk zijn teneinde zich te verzekeren van de aard, de kwaliteit en het functioneren van deze laatste.

17.2 Contractueel herroepingsrecht

Buiten het wettelijk herroepingsrecht van consumenten en gebruikers vermeld in clausule 17.1 hierboven hebt U de mogelijkheid ons elk product te retourneren (met uitzondering van de producten vermeld in clausule 17.3 hierna, voor dewelke herroepingsrecht uitgesloten is) binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de datum van de Verzendingsbevestiging. Het retourneren van de Hooch Gift Card wordt beheerst door de Algemene Voorwaarden van de Cadeaukaarten.

In geval van retour van de producten in toepassing van het contractueel herroepingsrecht na het verstrijken van de wettelijke herroepingstermijn, zal de terugbetaling enkel slaan op het bedrag betaald voor deze producten. De directe kosten opgelopen ten gevolge van retour van deze producten zijn ten uwe laste indien U deze producten niet terug afgeeft in onze shop of indien U deze niet retourneert via een door ons georganiseerd transport of via een Drop Off point. Vergeet in dat geval niet om een outprint voor te leggen van de bestelbevestiging gehecht aan de Verzendingsbevestiging, samen met de geretourneerde producten.

U kunt Uw herroepingsrecht uitoefenen conform artikel 17.1 hierboven, maar indien U ons informeert van uw beslissing uw herroepingsrecht te doen gelden na het verstrijken van de wettelijke herroepingstermijn, dan bent U in elk geval ertoe gehouden ons de producten te retourneren binnen een termijn van 30 dagen vanaf de datum van de Verzendingsbevestiging..

17.3. Gemeenschappelijke bepalingen

U beschikt niet over het recht de Overeenkomst te beëindigen indien deze betrekking heeft op de levering van de volgende producten :

i.

Gepersonaliseerde artikelen

ii.

Muziek CD’s /DVD’s/boeken zonder originele verpakking.

iii.

Verzegelde goederen die door U werden ontzegeld na levering en die niet kunnen

teruggestuurd worden om redenen van hygiëne of bescherming van de gezondheid.

Uw herroepingsrecht van de Overeenkomst is slechts toepasselijk op de producten die geretourneerd worden in dezelfde staat als deze in dewelke U ze hebt ontvangen. Geen enkele terugbetaling zal verricht worden indien de product

en na opening werden gebruikt, indien zij niet indezelfde staat verkeren als deze in dewelke zij werden geleverd, of indien zij beschadigd werden. Wij adviseren U er bijgevolg zorg voor te dragen zolang zij in uw bezit zijn. Wij danken U de producten

terug te sturen door hun oorspronkelijke verpakking te gebruiken of mee te sturen, alsmede de instructies en desgevallend de andere bijgevoegde documenten.

In het kader van deze herroeping worden de producten als volgt geretourneerd :

(i)

Retours in onze winkel:

U kunt een product retourneren in onze winkel. In dit geval adviseren wij U

om U in de winkel te begeven en het product voor te leggen samen met de bestelbevestiging gehecht aan de verzendingsbevestiging en dat ook geregistreerd

is in uw account op onze website. U kunt de bestelbevestiging ook rechtstreeks tonen op Uw mobiele telefoon of door er in de winkel een outprint van te brengen.

(ii)

Retours via transporteur

Retours kunnen gedaan worden via een door ons georganiseerde transporteur, door ons te contacteren via ons webformulier dan wel per telefoon op 011 766 110 teneinde de afhaling van het product bij U thuis te organiseren. Indien U de artikelen hebt aangekocht als gastgebruiker, dan kunt U retour per transporteur vragen door te telefoneren naar het nummer 011 766 110.

(iii)

Retours via afgifte in de Drop Off point

Retours kunnen door het artikel af te geven aan een Drop Off point. Hiertoe dient U ons te contacteren met het beschikbaar contactformulier op onze website, of via e-mail naar het adres peter@ppdrinks.be of door te telefoneren naar 011 766 110.. Wij zullen U dan een vooruitbetaald retourticket bezorgen dat gehecht moet worden op het pakket dat afgegeven moet worden in de Drop Off point.

Het artikel moet ons geretourneerd worden in dezelfde verpakking als deze in dewelke U het hebt ontvangen en U dient de instructies te volgen welke

beschikbaar zijn in de sectie “OMRUILEN EN RETOURNEREN” van de website.

Geen van de bovengenoemde opties veroorzaakt voor U supplementaire kosten.

Wil noteren dat indien U beslist de artikelen op een andere wijze te retourneren, wij gerechtigd zullen zijn U alle kosten ten laste te leggen die wij zelf hebben gedragen.

Na nazicht van het artikel zult U geïnformeerd worden of U gerechtigd bent op terugbetaling van de betaalde bedragen. De leveringskosten zullen terugbetaald worden indien het herroepingsrecht uitgeoefend wordt binnen de wettelijke termijn en indien alle producten die het pakket samenstellen, teruggestuurd zijn. De terugbetaling zal zo vlug mogelijk uitgevoerd worden en, in elk geval, binnen de 14 dagen vanaf de datum dat U ons informeert van uw intentie te annuleren.

Niettegenstaande mogen wij de terugbetaling uitstellen totdat wij de goederen ontvangen hebben of totdat U een bewijs zult verschaft hebben van verzending van de te retourneren artikelen. De terugbetaling zal steeds uitgevoerd worden via dezelfde betaalmethode als deze aangewend voor aankoop.

U draagt de kost en het risico van de terugzending der producten, indien U niet opteerde voor één van de gratis retouropties, zoals hoger aangegeven.

Vergeet in dat geval niet om een outprint te sturen van de bestelbevestiging gehecht aan de Verzendingsbevestiging, samen met de geretourneerde producten.

Voor alle vragen kan U ons contacteren via ons contactformulier of door te telefoneren naar 011 766 110.
(iii)

Retours via afgifte in de Drop Off point Retours kunnen door het artikel af te geven aan een Drop Off point. Hiertoe dient U ons te contacteren met het beschikbaar contactformulier op onze website, of via e-mail naar het adres peter@ppdrinks.be

of door te telefoneren naar 011 766 110. Wij zullen U dan een vooruitbetaald

retourticket bezorgen dat gehecht moet worden op het pakket dat afgegeven moet worden in de Drop Off point. Het artikel moet ons geretourneerd worden in dezelfde verpakking als deze in dewelke U het hebt ontvangen en U dient de instructies te volgen welke beschikbaar zijn in de sectie “OMRUILEN EN RETOURNEREN” van de website. Geen van de bovengenoemde opties veroorzaakt voor U

supplementaire kosten. Wil noteren dat indien U beslist de artikelen op een andere wijze te retourneren, wij gerechtigd zullen zijn U alle kosten ten laste te leggen die w

ij zelf hebben gedragen. Na nazicht van het artikel zult U geïnformeerd worden of U gerechtigd bent op terugbetaling van de betaalde bedragen. De leveringskosten zullen terugbetaald worden indien het herroepingsrecht uitgeoefend wordt binnen de wettelijke termijn en indien alle producten die het pakket samenstellen, eruggestuurd zijn. De terugbetaling zal zo vlug mogelijk uitgevoerd worden en, in elk geval, binnen de 14 dagen vanaf de datum dat U ons informeert van uw intentie te annuleren.

Niettegenstaande mogen wij de terugbetaling uitstellen totdat wij de goederen ontvangen hebben of totdat U een bewijs zult verschaft hebben van verzending van de te retourneren artikelen. De terugbetaling zal steeds uitgevoerd worden via dezelfde betaalmethode als deze aangewend voor aankoop.

U draagt de kost en het risico van de terugzending der producten, indien U niet opteerde voor één van de gratis retouropties, zoals hoger aangegeven.

Vergeet in dat geval niet om een outprint te sturen van de bestelbevestiging gehecht aan de Verzendingsbevestiging, samen met de geretourneerde producten.

Voor alle vragen kan U ons contacteren via ons contactformulier of door te telefoneren naar 011 766 110.

17.4 Retours van gebrekkige producten

Indien U bij levering van oordeel bent dat het product niet conform is aan hetgeen bepaald is in de Overeenkomst, wil ons dan onmiddellijk contacteren via ons contactformulier door ons de referenties en het vastgesteld gebrek aan te duiden

, of door te telefoneren naar 011 766 110, zodat wij U de te volgen weg kunnen opgeven. U dient het product te retourneren aan het adres vermeld in artikel 17.1 hierboven ( samen met een outprint van de bestelbevestiging gehecht aan de Verzendingsbevestiging), via een transporteur die wij naar uw woonplaats laten komen of via een Drop Off point. Wij zijn gerechtigd U een aankoopbewijs te

vragen, zoals een copie van de bestelbevestiging gehecht aan de Verzendingsbevestiging. Wij zullen aandachtig het teruggestuurd product onderzoeken en zullen U binnen een redelijke termijn per mail informeren of het product kan terugbetaald of vervangen worden (naargelang). De terugbetaling of vervanging van het artikel zal zodra mogelijk plaatsvinden en, in elk geval, binnen de

14 dagen te rekenen van de datum van de verzending van de mail die U bevestigt dat de terugbetaling of de vervanging van het product hangende is .

De bedragen betaald voor de geretourneerde producten omwille van schade of gebrek, indien deze vaststaan, zullen integraal terugbetaald worden, met inbegrip van de leveringskosten verbonden aan de verzending van het artikel alsook deze die U betaalde om het ons te retourneren. De terugbetaling zal plaatsvinden via hetzelfde betaalmiddel als dat aangewend voor aankoop. Dit onder voorbehoud van uw wettelijke rechten.

18. AANSPRAKELIJKHEID EN NIET-AANSPRAKELIJKHEIDSCLAUSULES

Behoudens andersluidende expliciete vermelding in deze Voorwaarden, is onze aansprakelijkheid met betrekking tot elk product aangekocht op onze site strikt beperkt tot de aankoopprijs ervan. Onverminderd het bovenstaande, zal onze aansprakelijkheid het voorwerp niet zijn van enige uitsluiting of beperking in de volgende gevallen:

i.

het overlijden of de lichamelijke schade veroorzaakt door onze nalatigheid;

ii.

fraude of bedrog;

iii.

in elk geval daar waar het onwettelijk zou zijn onze aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken, of dit te pogen.

Niettegenstaande de bepalingen van bovenvermelde alinea, in de mate voorzien door de wet en behoudens tegengestelde indicaties in de huidige Voorwaarden, zullen wij in geen geval aansprakelijk zijn voor de hierna volgende verliezen ongeacht hun oorsprong :

i.

inkomsten- of verkoopverlies ;

ii.

uitbatingsverlies ;

iii.

verlies van winsten of contracten ;

iv.

verlies van voorziene besparingen ;

v.

verlies van gegevens ;

vi.

tijdverlies uit hoofde van management of kantooruren.

Gelet op het open karakter van deze Website en de mogelijkheid van vergissingen op het vlak van opslag en overdracht van digitale informaties, garanderen wij noch de juistheid, noch de veiligheid van de overgemaakte of bekomen informatie via deze site, tenzij uitdrukkelijk anders gesteld. Alle documenten, beschrijvingen en informaties met betrekking tot de producten voorkomende op deze site worden «als zodanig» gegeven, zonder enige garantie, expliciet of impliciet, met uitzondering van door de wet voorziene garanties. In deze zin, en indien U partij bent bij de

Overeenkomst in de hoedanigheid van consument of gebruiker, zijn wij ertoe gehouden U producten te leveren die conform zijn aan de Contractuele be

palingen en wij zijn ten opzichte van U aansprakelijk in geval van een gebrek aan conformiteit vastgesteld op het ogenblik van de levering.

De producten worden geacht conform te zijn met de Contractuele bepalingen indien de hierna volgende Voorwaarden verenigd zijn:
(i) zij dienen conform te zijn met de beschrijving die wij voorgesteld hebben en de karakteristieken te bezitten die wij op deze site hebben gegeven ;
(ii) zij dienen aangepast te zijn aan het doel waarvoor dergelijke producten algemeen gezien geconcipieerd worden ;
(iii) zij dienen te beantwoorden aan de criteria van kwaliteit en prestatie die algemeen aanvaard worden voor gelijkaardige producten en waaraan men zich redelijkerwijze mag verwachten. In de mate als door de wet voorzien, zijn alle waar

borgen uitgesloten met uitzondering van de waarborgen ten gunste van consumenten en gebruikers die wettelijk gezien het voorwerp niet kunnen uitmaken van een uitsluiting (aldus de wettelijke conformiteitsgarantie bepaald in de artikelen 1649 bis tot 1649octies van het Belgisch burgerlijk wetboek).

De producten die wij verkopen, o.a. de ambachtelijke artikelen, vertonen veelal karakteristieken die eigen zijn aan de natuurlijke materialen welke in hun vervaardiging worden gebruikt. Deze karakteristieken kunnen het voorwerp zijn van variaties op het niveau van de smaak, de textuur, de afwerking of de kleur. In geen geval kunnen deze variaties beschouwd worden als gebreken of schade.

Integendeel, dient U bewust te zijn van het bestaan van deze variaties en in staat te zijn deze appreciëren. Wij kiezen uitsluitend producten van de beste kwaliteit maar de natuurlijke karakteristieken zijn inherent aan onze producten en dienen aanvaard te worden als deel uitmakende van het intrinsiek aspect van deze laatste. De bepalingen van deze clausule doen op geen enkele wijze afbreuk aan uw rechten als consument en gebruiker, noch aan het recht de overeenkomst te annuleren.

19. INTELLECTUELE EIGENDOM

U erkent en aanvaardt dat elk auteursrecht, elk gedeponeerd merk en elk intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot informatie of inhoud voorkomende op deze site op elk ogenblik onze eigendom zullen zijn dan wel deze van onze
licentiegevers. U kunt deze informatie enkel gebruiken in de mate dat U hiertoe uitdrukkelijk werd toegelaten door onszelf of onze licentiegevers. Dit belet U niet om deze site te gebruiken in de mate dat dit noodzakelijk is teneinde informatie

betreffende uw bestelling of uw contactgegevens te kopiëren.

20. VIRUSSEN, PIRATERIJ EN ANDERE COMPUTERAANVALLEN

U mag geen ongepast gebruik maken van deze Website door doelbewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, logic bombs, andere software of andere kwaadaardig of technologisch schadelijk materiaal te introduceren. Het is verboden ongeoorloofd toegang te krijgen tot deze site, de server waarop deze site is gevestigd of enige andere server, computer of database verbonden aan onze Website. U verbindt zich ertoe deze Website niet aan te vallen via een denial of service of een verspreide denial of service. Elke inbreuk op deze bepaling staat gelijk met een overtreding zoals beschreven in de terzake toepasselijke wetgeving. Wij zullen elke niet
naleving aan de bevoegde autoriteiten melden teneinde de identiteit van de aanvaller te achterhalen. In geval van niet-naleving van deze clausule, wordt de

toelating om deze site te gebruiken onmiddellijk ingetrokken.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of nadelen als gevolg van een denial of service aanval, virus of enige andere software of technologisch schadelijk of nadelig materiaal dat uw computer, uitrusting, data of materiaal kan beïnvloeden als gevolg van gebruik van deze Website of het downloaden van inhoud ervan of van andere sites naar dewelke deze site U leidt.

21. LINKS VAN ONZE WEBSITE

Indien onze site links bevat naar andere sites en gegevens van derden, worden deze links uitsluitend met informatieve doeleinden verstrekt zonder dat wij enige controle over de inhoud of gegevens van deze sites kunnen uitoefenen. Wij aanvaarden bijgevolg geen enkele aansprakelijkheid in geval van verlies of hinder die uit het gebruik van deze links voortvloeien.

22. SCHRIFTELIJKE MEDEDELINGEN

Gevolg aan de toepasselijke wetgeving, zijn wij ertoe gehouden U bepaalde informatie of mededelingen schriftelijk te geven. Door deze site te gebruiken, aanvaardt U dat uw communicatie met ons hoofdzakelijk elektronisch verloopt. Wij zullen U per e-mail contacteren of per SMS indien U een niet geregistreerde gebruiker bent die een bestelling plaatst of wij zullen U informeren via alarmen

op onze website. Om Contractuele redenen, geeft U uw akkoord met het gebruik van dit elektronisch communicatiemiddel en U aanvaardt dat alle overeenkomsten, mededelingen, informaties en andere berichten die wij U elektronisch toezenden, conform zijn aan de wettelijke bepalingen die vereisen dat dergelijke mededelingen schriftelijk zouden zijn. Deze bepaling doet in geen geval afbreuk aan Uw wettelijke rechten.

23. KENNISGEVINGEN

Wil bij voorkeur ons contactformulier gebruiken om ons kennisgevingen te doen. Behoudens andersluidende bepaling en conform clausule 22 hierboven mogen wij U kennisgevingen doen per email of gewone post aan het mail- of postadres dat

U ons meegedeeld hebt bij Uw bestelling of per SMS en U een niet geregistreerde gebruiker bent. Kennisgevingen worden geacht te zijn ontvangen en naar behoren te zijn verricht op het ogenblik zelf dat zij op onze site zijn geplaatst, 24 uur na verzending van een email, of drie dagen te rekenen van de afstempeling van enige brief of vanaf het ogenblik dat de SMS werd verstuurd zonder foutmelding. Als bewijs dat een mededeling wel degelijk werd verzonden, volstaat het in het geval

van een brief aan te tonen dat deze correct is geadresseerd, gefrankeerd en naar behoren werd afgeleverd in het postkantoor of een brievenbus, in het geval van een SMS dat deze werd verstuurd naar het correct GSM nummer meegedeeld door een niet geregistreerde gebruiker en in het geval van een email, dat dit laatste wel degelijk verstuurd werd naar het emailadres dat door de bestemmeling is opgegeven.

24. OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

De Overeenkomst is voor beide partijen bindend alsook voor hun respectievelijke rechtsopvolgers, cessionarissen en rechtverkrijgenden. U mag een Overeenkomst of de rechten of verplichtingen die hieruit voortvloeien niet overdragen, afstaan, belasten, uitbesteden of op enige andere wijze overdragen zonder onze voorafgaandelijke schriftelijke toestemming.

Wij kunnen een Overeenkomst of enige rechten of verplichtingen die eruit voortvloeien te allen tijde overdragen, afstaan, belasten, uitbesteden of op enigerlei andere wijze overdragen op gelijk welk ogenblik tijdens de geldigheidsduur van de Overeenkomst. Om enige twijfel te vermijden, dienen dergelijke overdrachten, cessies en andere afstanden geen afbreuk te doen aan de rechten die U

desgevallend hebt als consument en kunnen zij op eender welke wijze de uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties die wij U hebben gegeven niet begrenzen, beperken of uitsluiten.

25. OVERMACHT

Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet naleven of het vertraagd uitvoeren van verplichtingen die wij uit hoofde van de Overeenkomst aangaan, veroorzaakt

door gebeurtenissen die redelijkerwijs buiten onze controle liggen (« Overmacht »).

Overmacht omvat alle handelingen, gebeurtenissen, niet- uitoefening, weglating, of ongeval die redelijkerwijs buiten onze controle liggen, en meer bepaald :

i.

Staking, lock-out of andere vormen van protest.

ii.

Burgerlijke onlusten, opstand, invasie, terroristische aanval of bedreiging, oorlog (al dan niet verklaard), of dreiging van of voorbereiding op oorlog.

iii.

Brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, instorting, epidemie of ander natuurlijk onheil.

iv.

Onmogelijkheid om treinen, boten, vliegtuigen, gemotoriseerd vervoer of andere openbaar of particuliere transportmiddelen te gebruiken.

v.

Onmogelijkheid om openbare of particuliere telecommunicatiesystemen te gebruiken.

vi.

Besluiten, decreten, wetten, regelgevingen of beperkingen van eender welke regering of openbare macht.

vii.

Staking, incidenten of ongevallen bij vervoer ter zee of rivier, postvervoer of enig ander type van vervoer.

Onze contractuele verplichtingen worden enerzijds opgeschort voor de periode dat de Overmacht aanhoudt en anderzijds wordt de periode waarin wij aan deze verplichtingen moeten voldoen, verlengd voor een periode gelijk aan de duur van de

overmachtsituatie. In de mate van het mogelijke, zullen wij alle redelijke middelen aanwenden om de situatie van overmacht te beëindigen of om een oplossing te vinden die ons in staat stelt om aan onze verplichtingen voortvloeiende uit de

Overeenkomst te voldoen ondanks de situatie van overmacht.

26. AFSTAND VAN RECHT

Indien wij niet langer de strikte naleving uwerzijds eisen van uw verplichtingen op grond van de Overeenkomst of één van de huidige voorwaarden, of indien wij de rechten of aanspraken niet uitoefenen waarop wij op grond van deze Overeenkomst of de voorwaarden gerechtigd zijn, dan vormt dit geen afstand of beperking van deze rechten of verhalen en ontheft U niet van de nakoming van uw verplichtingen.

Afstand onzerzijds van een specifiek recht of verhaal maakt geen afstand uit van andere rechten of verhalen voortvloeiende uit de Overeenkomst of de voorwaarden.

Geen afstand onzerzijds van eender welke van deze rechten, verhalen of voorwaarden voortvloeiende uit de Overeenkomst zal enig gevolg hebben zolang deze niet aldus werd gekwalificeerd en U meegedeeld conform de bepaling

en voorzien in de clausule met betrekking tot de kennisgevingen hierboven.

27. GEDEELTELIJKE NIETIGHEID

Als één van deze Voorwaarden of één van de bepaling en van de Overeenkomst nietig worden verklaard in toepassing van een definitieve beslissing van een bevoegde instantie, blijven de andere algemene voorwaarden gelden zonder door de genoemde nietigverklaring beïnvloed te worden.

28. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Deze Voorwaarden en alle documenten waarnaar in deze Voorwaarden wordt verwezen, vormen de volledige Overeenkomst tussen partijen met betrekking tot het voorwerp van deze laatste en vervangen elk voorafgaand akkoord, belofte of regeling welke mondeling of schriftelijk tussen partijen werd gemaakt.

Partijen komen overeen dat geen van beiden zich gebaseerd hebben op een verklaring of een belofte gedaan door de andere partij of die eventueel voort

vloeit uit enige mondelinge of schriftelijke verklaring tijdens de onderhandelingen tussen de partijen voorafgaand aan het aangaan van de Overeenkomst met uitzondering van de bepalingen die uitdrukkelijk in deze Voorwaarden werden

bepaald. Elke partij verzaakt aan elk verhaal met betrekking tot eventueel valse verklaringen afgelegd door de andere partij, mondeling of schriftelijk, vóór de datum van ondertekening van de Overeenkomst (tenzij deze valse verklaringen op frauduleuze wijze werden afgelegd). Het enig verhaal dat de andere partij kan uitoefenen zal de verbreking van het Contract zijn, zoals bepaald in deze

Voorwaarden.

29. ONS RECHT OM DEZE VOORWAARDEN TE WIJZIGEN

Wij hebben het recht om deze voorwaarden ten allen tijde te herzien en te wijzigen.

U bent onderworpen aan de van kracht zijnde bepalingen en Voorwaarden op het ogenblik dat U deze site rechtstreeks gebruikt of een bestelling plaatst, behalve als de wet of de bevoegde overheden ons ertoe verplichten met terugwerkende kracht deze bepalingen, Voorwaarden of Privacybeleid te wijzigen. In dat geval zal eender welke eventuele wijziging eveneens toepasselijk zijn op de bestellingen die U

voorafgaandelijk had geplaatst.

30. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSMACHT

Het gebruik van onze Website en de Overeenkomst voor aankoop van de producten op deze site worden beheerst door het Belgisch recht.

Elk geschil dat voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de website of met dergelijke Overeenkomsten valt onder de rechtsmacht van de Belgische hoven en rechtbanken.

31. COMMENTAREN EN SUGGESTIES

Uw opmerkingen en commentaren zijn steeds welkom. U kunt deze overmaken via het contactformulier. Indien U in de hoedanigheid van koper meent dat uw rechten werden geschonden, dan kunt U uw klachten overmaken op het elektronisch adres

peter@ppdrinks.be teneinde om een minnelijke regeling van de betwisting te verzoeken. Indien in dit verband de verkoop online werd verricht via onze site, dan signaleren wij U dat conform het Reglement (EU) N° 524/2013, U het recht hebt te

verzoeken om een buitengerechtelijke regeling van de consumentenbetwisting via de online platform tot oplossing van betwistingen online van de Europese Unie, bereikbaar op het Internetadres http://ec.europa.eu/consumers/odr/

.

U kunt eveneens communiceren via de Bemiddelingsdienst voor de Consument : North Gate II Koning Albert II laan 8 1000 Brussel (Tel : 02 702 52 00 /

Fax : 02 808 71 29 / Email : contact@consumentenombudsdienst.be Website:http://www.consumentenombudsdienst.be

Laatste aanpassing : 01/09/2018

BIJLAGE

Herroepingsformulier

(formulier dat U dient in te vullen en aan ons terug te sturen enkel indien U zich uit de Overeenkomst wenst terug te trekken)

Aan PP Drinks bvba, Grote Markt 21, 3800 Sint-Truiden, België
(e-mail: peter@pprdinks.be)

Ik informeer U bij deze van mijn beslissing om mijn herroepingsrecht uit te oefenen op de  verkoopovereenkomst met betrekking tot volgende artikelen:

Besteld / ontvangen op (*)

Naam van de consument

Adres van de consument

Handtekening van de consument (enkel voor de formulieren in papierformaat)

Datum

(*) Het onnodige schrappen